Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurupelit Kampüsü

Doktora Tez Önerisi ve Savunması

Anasayfa » Öğrenci » Doktora Tez Önerisi ve Savunması

 

DOKTORA/SANATTA YETERLİK PROGRAMLARI
YETERLİK SINAVI SONRASI SÜRECİNE DAİR BİLGİLENDİRME

Bilindiği üzere doktora/sanatta yeterlilik programında Tez Önerisi Savunması ve Tez İzleme Komiteleri ile ilgili işlemler Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 38, 39, 40, 45 ve 46. maddeleri ile düzenlenmiştir. Ana bilim/Ana sanat dallarınca yukarıda belirtilen maddelerin farklı yorumlanmasından kaynaklı olarak zaman zaman çeşitli mağduriyetlerin yaşandığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, ilgili maddelerin uygulanmasındaki muhtemel yanlışlıkları ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetleri asgari düzeye indirebilmek için aşağıda belirtilen hususlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir.

 1. Tez İzleme Komitesi (TİK) Atama

Tez İzleme Komitesi (TİK), doktora/sanatta yeterlik programı yeterlik sınavının başarıyla tamamlandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere en geç bir ay içinde danışmanın görüşü, ana bilim/ana sanat dalının önerisi (Tez İzleme Komitesi Öneri Formu, PP1.2.FR.0051) ve Enstitü yönetim kurulunun onayı ile oluşturulur. Tez izleme komitesinde tez danışmanından başka ilgili ana bilim/ana sanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. TİK üyelerinin uzmanlık alanlarının, tez konusu ile uyumlu olmasına, özellikle disiplinlerarası tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerinin görev almasına dikkat edilir. İkinci danışman atanmış ise komite toplantılarına izleyici olarak katılabilir. Tez İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın gerekçeli görüşü alınarak ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

 1. Tez Konusunun Belirlenmesi ve Tez Önerisi Savunması (TÖS)
 2. Tez konusu en geç TİK oluşturulana kadar öğrenci ve danışman tarafından belirlenerek ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez konusunun doktora/sanatta yeterlik programı yeterlik sınavının başarıyla tamamlandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere en geç altı ay içinde Tez İzleme Komitesi önünde sözlü savunmasının yapılması zorunludur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili raporu, gerekiyorsa etik kurul kararı ile birlikte sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine dağıtır. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın en geç altı ay içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilmiş olur.
 3. TİK üyeleri tarafından öğrencinin sunduğu tez önerisinin sözlü savunmasının değerlendirilmesinde “Tez Önerisi Bireysel Değerlendirme Formu (Form: PP1.2.FR.0052)” kullanılır. TİK, tez önerisini kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Komite tarafından tezin değerlendirilmesine ilişkin “Tez İzleme Komitesi İzleme-Değerlendirme Tutanağı (Form: PP1.2.FR.0053)” doldurularak ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen 3 gün içinde enstitüye gönderilir.
 4. Tez önerisi (uygun bulunmadığı veya savunmaya girmediği için) reddedilen öğrenciye yeni bir danışman ile TİK atanabilir ve/veya yeni bir tez konusu belirlenebilir. Tez çalışmasına aynı danışman ve TİK ile devam etmek isteyen öğrenci 3 ay içinde; danışman/tez konusu/TİK değişen öğrenci ise 6 ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi, bu savunmada da reddedilen ya da tez öneri savunmasına ikinci kez girmediğinden dolayı tez önerisi reddedilmiş kabul edilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.
 5. TİK Toplantıları
 6. TİK toplantıları her yılın 01-30 Haziran ve 01-31 Aralık tarihlerinde birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Tez önerisi savunmasının başarılı olarak sonuçlanmasından itibaren başlayan izleme süreci yönetmelikçe belirlenen dönemlerde ve fakat makul zaman aralıkları öngörülerek yürütülmelidir. Yönetmelikte zamanın belirlenmesinde vurgu yapılan aylar dikkate alındığında bu makul sürenin yaklaşık 6 ay olduğu açıktır. Toplantı sonunda “Tez İzleme Komitesi İzleme-Değerlendirme Tutanağı (Form: PP1.2.FR.0050)” doldurularak 3 gün içinde enstitüye gönderilmelidir.
 7. İlk TİK toplantısı, tez önerisi savunmasını takip eden ilk dönemde (Ocak-Haziran veya Temmuz-Aralık) yapılır.
 8. Tez izleme komitesinin toplanma süreci, öğrencinin toplantı tarihinden en az bir ay önce, komite üyelerine iletilmek üzere ana bilim/ana sanat dalı başkanlığına dilekçe ekinde raporunu sunmasıyla başlar. Toplantılar bütün TİK üyelerinin katılımı ile yapılmalıdır.
 9. Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık aylarında birer kez toplanan TİK, çalışmanın mahiyeti, seyir değiştirmesi veya beklenmedik bir gelişmenin ortaya çıkması gibi nedenlerle bir sonraki tez izleme takvimi beklenmeksizin, aynı dönemde tekrar toplanması mümkün olmakla birlikte, bu toplantı bir sonraki döneme ait veya asgari toplantı sayısının bir parçası olarak görülemez.
 10. Öğrencinin tez konusu, tez izleme komitesi önünde yapılan sözlü savunmanın “başarılı” bulunmasıyla kesinleşmiş olur. Bu nedenle, çalışmanın sonraki aşamalarında muhtemel tez başlığı/konusu değişiklikleri, tez izleme komitesince teklif edilmelidir.
 11. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için tez önerisi savunması hariç en az üç tez izleme komitesi raporunun sunulması gerekir. Bu şart, doktora/sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanabilmesi için aranan asgari süreyi –ki bu süre tez önerisi savunmasından itibaren en az 3 yarıyıldır- belirlemek amacıyla tespit edilmiştir. Dolayısıyla tez izleme süreci, üç rapor döneminin gerçekleştirilmesiyle sona eren bir süreç olmayıp, öğrencinin, tez çalışmasını sonuçlandırana kadar yerine getirmesi gereken bir yükümlülüktür.