Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurupelit Kampüsü

S.S.S

Anasayfa » S.S.S
Sıkça Sorulan Sorular

Aşağıda bulunanların haricindeki sorularınız için lisansustu.destek@omu.edu.tr adresine mail atınız.
Aşağıda bulamadığınız enstitümüzle ilgili sorular için lütfen bildirim yapınız.
Lisansüstü eğitiminin ikinci öğretimi olur mu?
Yüksek Lisansın ikinci öğretimi olur, doktora programlarının olmaz.
Enstitü dersleri nasıl açılır?
Lisansüstü dersler, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun görüşü, anabilim başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.
Dönem içinde açılacak dersler nasıl belirlenir?
Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve dersleri hangi öğretim üyelerinin verileceği, anabilim dalı akademik kurulunun görüşü alınarak, anabilim dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Uzmanlık alan dersi ne zaman seçilir?
Danışman tayin edilmesini takip eden dönemden itibaren.
Uzmanlık alan dersi zorunlu mudur?
Danışmanın açması halinde öğrenci uzmanlık alan dersini seçmek zorundadır.
Uzmanlık alan dersinin kredisi var mıdır?
Uzmanlık alan dersi kredisiz olup, başarılı/başarısız şeklinde değerlendirilir.
Lisansüstü programlara başvuru nereye yapılır?
Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde internetten, belgelerin taranmış formatları yüklenerek yapılır. Kesin kayıtlar ise istenilen belgelerin aslıyla birlikte enstitü müdürlüklerinde yapılır.
Lisansüstü başvurularında belgelerin aslını vermek zorunlu mudur?
Başvurularda istenen belgelerin aslı, noter onaylı örneği veya aslının ibraz edilmesi halinde ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.
Lisansüstü programlara başvuruda yurtdışı diplomaları geçerli midir?
Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir. Lisans diploması yurt dışından alınmış̧ ise Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş olma şartı aranır.
Lisansüstü eğitime başvurabilmek için ALES’ten kaç puan almak gerekir ve not ortalamaları kaç olmalıdır?
Tezli yüksek lisans programları için en az 55 ALES puanına; Doktora programları için yüksek lisans yapmış olanlar ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli fakülte diplomasına sahip olanların en az 60 ALES puanına; hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların ise, en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına; Tezsiz yüksek lisans diplomasına sahip olup, lisans derecesi ile bütünleşik doktora programına başvuracakların en az 70 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olması gerekir.
Öğrenci kabulünde hangi not sistemi dikkate alınır?
Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not ortalamaları 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkript esas alınır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu kullanılır.
Yüksek lisans başvurularında sıralama nasıl hesaplanır?
ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı, yabancı dil puanının %10’u alınarak toplanır. Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Kontenjanın 5 katı öğrenci sınava çağrılır.
Yüksek lisans programlara yerleştirme puanı nasıl hesaplanır?
Yerleştirme puanı, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve giriş sınavının %20’si alınarak toplanır. Toplam puanın en az 60 olması gerekir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.
Doktora programlara yerleştirme puanı nasıl hesaplanır?
Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve sözlü ve/veya yazılı giriş sınavı sonucunun %25’i alınarak toplanır. Bu toplamın en az 65 olması gerekir.
Bilimsel hazırlık kimleri kapsar?
Lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri lisansüstü programından farklı alanlarda tamamlayanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri lisansüstü programı ile aynı alanda olduğu halde farklı üniversitede tamamlayanlara eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
Bilimsel hazırlıkta kaç kredi almak gerekiyor?
Bilimsel hazırlık programı en az on iki, en fazla yirmi dört kredilik ders yükünden oluşur.
Bilimsel hazırlık dersleri lisansüstü dersleri yerine saydırılabilir mi?
Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.
Bilimsel hazırlık kaç dönemdir ve lisansüstü süresine eklenir mi?
Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.
Kimler özel öğrenci olabilir?
Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
Yatay geçiş hakkı kimlere verilir?
İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış, en az üç ders almış ve başarmış; not ortalamasının tezli ve tezsiz yüksek lisansta en az 70, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 80 olmalıdır.
Yatay geçişte sıralama kriteri nedir?
Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve varsa yabancı dil puanının %10’u alınarak toplanır.
Yatay geçiş yapan öğrenci hangi derslerden muaf tutulur?
Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.
Kimler katkı payı ödemek zorundadır?
Kendi mali imkânları ile lisansüstü eğitim yapmak üzere kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler ile bu Yönetmelikle belirlenen normal öğrenim süresini dolduran öğrenciler, örgün öğrenim tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci statüsünde olanlar kayıt yenilemek için katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar.
Ders kaydı zamanında yaptırılmazsa ne olur?
Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yaptırmayan ya da kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde kaydını yeniletemeyen öğrencilerin, devamsızlık sınırını aşmamak ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu enstitü yönetim kurulunca kabul edilmek koşuluyla kayıtları yenilenebilir.
Tez danışmanı ne zaman atanır?
Tez danışmanı ataması, yüksek lisans öğrencileri için birinci yarıyılın, doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri için ikinci yarıyılın sonuna kadar yapılır.
Danışman nasıl atanır?
Tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora çalışmalarına danışman, Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından öğrencinin bağlı bulunduğu anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.
Danışman değiştirmek mümkün mü?
Gerekli hallerde öğrencinin başvurusu ve/veya tez danışmanının önerisi, anabilim başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla tez danışmanı değişikliği yapılabilir. Ayrıca danışman öğretim üyesinin 6 aydan uzun süreli yurt dışında görevlendirilmesi durumunda yeni bir tez danışmanı atanır.
Ders seçimi nasıl yapılır?
Yarıyıl başında, danışmanın görüşü doğrultusunda alacağı dersleri seçip ders kaydı yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders alma-bırakma günlerinde danışmanın görüşü doğrultusunda ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapabilir.
Lisansüstü öğrenciler başka üniversitelerden ders alabilirler mi?
Lisansüstü öğrenciler, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından ders alabilir. Bu şekilde alınan derslerin kredi toplamı, ilgili programda öğrenim süresince alınması gereken toplam ders kredisinin %50’sini geçemez.
Lisansüstü öğrencisi bütün dersleri aynı hocadan alabilir mi?
Lisansüstü öğrenciler, öğrenim süresince almakla yükümlü olduğu toplam ders kredisinin en fazla %50’sini aynı öğretim üyesinden alabilir.
Hangi dersler lisansüstü eğitimi kapsamında saydırılabilir?
Öğrencinin, özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil, son beş yıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden alınan dersler, eğitim programında eşdeğer olan veya yerine sayılabilecek ders varsa bu derslerle birlikte, yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi kodu, adı ve kredisi ile birlikte öğrencinin not dökümüne işlenir. Kredi transferi yaptırılan derslerin kredi toplamı, öğrencinin öğrenim gördüğü programda tamamlamak zorunda olduğu asgari kredinin yarısını geçemez.
Hangi dersler lisansüstü eğitiminde saydırılamaz?
Yatay geçişler hariç, herhangi bir lisansüstü programı tamamlamada kullanılan kredili dersler, yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programına transfer edilemez. Lisans dersleri doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.
Yatay geçişlerde ders saydırmanın istisnası var mı?
Öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında veya yatay geçişle gelen öğrencilerden yüksek lisans programında tez aşamasında olanlar ile doktora programında yeterlik sınavında başarılı olanlardan %50 şartı aranmaz
Derslere devam zorunlu mu?
Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye FD notu verilir.
Öğrenci kaldığı dersi tekrar almak zorunda mıdır?
Lisansüstü öğrencisi, başarısız olduğu dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadır. Ancak başarısız olunan dersin zorunlu dersler hariç, takip eden yarıyılda açılmaması veya programdan kaldırılmış̧ olması halinde danışmanın görüşü doğrultusunda ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız olduğu dersin yerine başka bir lisansüstü ders alabilir.
Öğrenci sınav sonucuna itiraz edebilir mi?
Sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç yedi gün içinde ilgili anabilim dalı başkanlığına yazılı olarak yapabilir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılarak ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir.
Tezli yüksek lisans kaç kredi/AKTS’den oluşur?
Tezli yüksek lisans programı 24 ulusal ve 120 AKTS kredisidir. Program en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programının bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’dir.
Tezli yüksek lisans öğrencisi lisans programlarından ders seçebilir mi?
Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir.
Tezli yüksek lisans kaç dönemden oluşur?
Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl, uzatmayla azami altı yarıyıldır.
Süresi içerisinde derslerini ve seminerini başarı ile geçemeyen veya tezini savunamayan öğrencinin durumu ne olur?
Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan; azami süre içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.
Tez konusu ne zaman ve nasıl belirlenir?
Yüksek lisans tez önerisi; danışmanın denetiminde öğrenci tarafından hazırlanır, anabilim dalı kurulunda değerlendirilir ve en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim dalı başkanlıkları tarafından enstitüye teslim edilir. Tez konusu, enstitü yönetim kurulunun onayıyla kesinleşir.
Tez konusu ve önerisinde daha sonra değişiklik yapılabilir mi?
Tez konusu ve önerisi üzerinde daha sonra gerçekleştirilmesi istenen değişiklikler, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılabilir.
Bir tezin savunulabilir olduğuna nasıl karar verilir?
Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tez bağlı bulunulan enstitüye teslim edilir. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
Teslim edilen tezin savunma sınavı ne zaman yapılır?
Tezin, jüri üyelerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on beş gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenci tez savunma sınavına alınır. Savunma sınavı eksik üye ile yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek anabilim dalı tarafından ilgili enstitüye bildirilir ve yeni bir sınav tarihi tespit edilerek on beş gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.
Tezi başarısız bulunan yüksek lisans öğrencisinin durumu ne olur?
Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programı ile ilişiği kesilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, enstitü içerisinde aynı programın tezsiz yüksek lisans programı var ise, ilgili programa intibakı yapılarak ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Düzeltme verilen yüksek lisans öğrencisinin ne kadar süresi vardır?
Tezi hakkında “düzeltme” kararı verilen öğrencinin, sınav tarihinden itibaren en geç üç ay içinde düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunması gerekir. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin ilgili programdan ilişiği kesilir.
Yüksek Lisans tez savunmasına girmeyen öğrencinin durumu ne olur?
Belirlenen sınav tarihinde mazeretsiz olarak tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. Sınavın yapıldığı tarihi takip eden beş iş günü içerisinde mazeretinin belgesini ilgili enstitüye sunmayan veya mazereti ilgili enstitü yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilmeyen öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.
Tezsiz yüksek lisans kaç krediden oluşur?
Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz kredi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur
Tezsiz yüksek lisans öğrencisi lisans programlarından ders seçebilir mi?
Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış̧ olması kaydıyla, lisans derslerinden de seçilebilir.
Tezsiz yüksek lisans öğrencisi tezli yüksek lisansa geçebilir mi?
Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, ALES’ten en az 70 puan almak ve not ortalaması en az 80 olmak koşuluyla ders dönemini bitirdikten sonra ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına, enstitü kurulunun belirleyeceği kontenjan nispetinde geçiş̧ yapabilirler. Başvuran öğrencilerin sıralaması ALES puanının %50’si ve not ortalamasının %50’si toplanarak elde edilen puana göre yapılır. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
Doktora öğrencisi kaç kredilik/AKTS ders almak zorundadır?
Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler 24 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisini gerektiren en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması; dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler 44 ulusal kredi ve 300 AKTS kredisi gerektiren en az on beş ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması almalı ve hazırlamalıdır.
Doktora öğrencisi yüksek lisans programından ders seçebilir ve bunları alması gereken derslere saydırabilir mi?
Doktora programına yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, derslerin en çok iki tanesini, daha önce almamış olmaları ve bu derslere kayıtlı yüksek lisans öğrencisi bulunması koşuluyla, yüksek lisans programı dersleri arasından da seçebilirler. Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, almaları gereken en az on beş dersin, en çok yedi tanesini yüksek lisans programı için açılan dersler arasından seçebilirler.
Doktora öğrencisi lisans programlarından ders alabilir mi?
Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler, danışmanın görüşü, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile mezun oldukları lisans programında almamış̧ olmaları koşuluyla lisans derslerinden ders seçebilir. Ancak alınacak bu lisans dersleri doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.
Doktora öğrencileri başka bir yükseköğretim kurumundan ders alabilirler mi?
Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.
Doktora programlarının süresi ne kadardır?
Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
Doktora programında alınan dersleri bitirmek için bir kısıtlama var mı?
Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.
Doktora tezlerini belirtilen sürede bitiremeyen öğrencinin durumu nedir?
Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara talepleri halinde, enstitüde aynı programın tezsiz yüksek lisans programı var ise ilgili programa intibakı gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş̧ olmaları kaydıyla yapılarak tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya kabul edilmiş olanların ise tezlerini teslim edememeleri veya başarı ile savunamamaları halinde ilişikleri kesilir.
Doktora yeterlilik sınavına kimler başvurabilir?
Kredili dersleri, seminer/seminerleri başarıyla tamamlayan öğrenci doktora yeterlik sınavına alınır.
Yeterlilik sınavı ne zaman yapılır?
Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bir öğrenci, en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Belirlenen sınav döneminde yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir.
Yeterlilik sınavı hangi aşamalardan oluşur?
Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Doktora yeterlik sınav jürisi sözlü ve yazılı olarak yaptığı her bir sınavdan en az 75 alan öğrenciyi başarılı sayar. Sonuç, ilgili anabilim dalı başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye bildirilir.
Yeterlilik sınavında başarısız olan öğrencinin durumu nedir?
Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda, zaruri haller dışında aynı jüri tarafından tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
Yeterlilik sınav jürisi, doktora öğrencisine ders aldırabilir mi?
Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış̧ olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.
Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş öğrenci tezli yüksek lisans programlarına geçebilir mi?
Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş̧ ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.
Doktora öğrencisinin tez konusu nasıl belirlenir?
Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için, doktora tez konusu öğrenci ve danışmanı tarafından belirlenir ve anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.
Tez izleme komitesi ne zaman belirlenir?
Doktora tez konusunun kesinleşmesinin ardından tez izleme komitesi danışman görüşünün alınması, anabilim dalı başkanlığının önermesi ve enstitü yönetim kurulu kararının onayı ile bir ay içerisinde kesinleşir.
Tez izleme komitesinde değişiklik olabilir mi?
Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. Tez izleme komitesinde görev alan öğretim üyesinin 6 aydan uzun süreli yurt dışında görevlendirilmesi durumunda üyelik görevi sona erer.
Tez öneri savunması ne zaman yapılır?
Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, gerekiyorsa ilgili etik kurul onayını alarak, sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
Tez önerisinin komitece reddedilmesi veya düzeltme verilmesi durumunda süreç nasıl işler?
Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Tez önerisi reddedilen öğrenciye yeni bir danışman ile tez izleme komitesi atanabilir ve/veya yeni bir tez konusu belirlenebilir. Tez çalışmasına aynı danışman ve tez izleme komitesi ile devam eden öğrenci üç ay içinde; danışman/tez konusu/tez izleme komitesi değişen öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.
Tez önerisi savunmasının ardından süreç nasıl işler?
Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Süresi içerisinde tez çalışması raporunu sunmayan öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.
Doktora tez savunmasına girebilmek için kaç defa tez izleme komitesi raporu sunulmalıdır?
Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için Tez önerisi savunmasının ardından en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.
Doktora tez savunmasına nasıl başvurulur?
Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme kararı verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir.
Doktora tezi başarısız bulunan öğrencinin durumu ne olur?
Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.
Doktora tez savunmasında “düzeltme” kararı verilmesi durumunda süreç nasıl işler?
Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.
Tez-savunma-sinavina-girmeyen-oegrencinin-sinavi-ne-olur
-
Tez savunmasında başarılı olan öğrencinin mezuniyet işlemleri nasıl yapılır?
Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla tezinin ciltlenmiş̧ en az üç kopyasını tez sınavına giriş̧ tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci yüksek lisans/doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde program ile ilişiği kesilir.
Lisansüstü öğrencilerinin mazerete bağlı izin hakları var mıdır?
Lisansüstü öğrencilerine danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle enstitü yönetim kurulu kararıyla en fazla iki yarıyıl süreyle izin verilebilir. Bu süre bir yarıyıldan az olamaz.
Lisansüstü öğrencilerinin mazerete bağlı izin için nereye başvurulur?
İzin başvuruları ilgili anabilim dalına yapılır. Anabilim dalı başkanlığının görüşü ile enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.
Mazerete bağlı izin alan öğrenci derslere ve/veya sınavlara katılabilir mi?
İzin döneminde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez.
İzin sonrası öğrencilik işlemleri nasıl başlar?
İzni sona eren öğrenciler, enstitüye yazılı olarak başvurmak koşuluyla izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Kayıt yenilemeyen öğrencilerin yeniden ders kaydı yaptırmaları halinde geçen süreler öğrenim sürelerine sayılır.
Mazeret izin gerekçeleri nelerdir?
Sağlık, askerlik, maddi ve ailevi nedenler, kamu görevlisinin Samsun dışında görevlendirilmesi, yurtdışı eğitim.
Sağlık sebebiyle izin verilmesinin şartları nelerdir?
Öğrencinin izinli sayılabilmesi için, öğrenci izin formu ve sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık raporu gereklidir. Öğrenci tez sınavına girip düzeltme almış olsa bile sağlık sebebiyle izinlerde rapor süresi kadar izin verilebilir.
Askerlik sebebiyle izin verilmesinin şartları nelerdir?
Askerlik gerekçesiyle yapılacak başvurular, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen askere sevk tarihini izleyen otuz gün içinde enstitüye verildiği takdirde değerlendirmeye alınır. Öğrencinin izinli sayılabilmesi için, öğrenci izin formu ve askere sevk belgesi gereklidir. Ancak tez sınavına girip düzeltme alan öğrencilere askerlik nedeniyle izin verilmez.
Maddi ve ailevi sebeplerle izin verilmesinin şartları nelerdir?
Yüksek lisans veya doktora programlarındaki öğrencilere, ilk yarıyıl dâhil, maddi ve ailevi nedenlerle izin verilebilir.
 Maddi ve ailevi nedenlerle yapılacak izin başvuruları en geç ders kayıt haftası sonuna kadar yapılır. Maddi sebeplerle talep edilecek izinlerde öğrenci, öğrenci izin formunu, çalıştığı kurumdan çalıştığına dair belge; ailevi sebeplerle talep edilen izinlerde de ailesinin olağanüstü durumunu belgeleyen yazılı bilgi ve/veya belge ibraz edilmelidir.
Tez sınavına girip “düzeltme” alan öğrenci maddi ve ailevi sebeplerle izin alabilir mi?
Tez savunmasına girip düzeltme alan öğrencilere maddi ve ailevi nedenlerle izin verilmez.
Kamu görevlisinin Samsun dışında görevlendirilmesinden kaynaklı izin talebinde belge ibraz etmek gerekir mi?
Evet. Görevlendirme süresinin belirtildiği görevlendirme yazısı ibraz edilmelidir.
Yurtdışı eğitimi izin verilecek mazeret izinlerinde hangi şartlar aranır?
Yurtdışı eğitim amacıyla verilecek olan izinlerde eğitim programının öğrencinin bağlı olduğu enstitüde kabul edildiği programla ilişkili olması ve öğrencinin o programdaki gelişimine ya da programı tamamlamasına katkı sağlaması koşulu aranır. Tez savunmasına girip düzeltme alan öğrencilere yurtdışı eğitim nedeniyle izin verilmez.
Yurtdışı mazeret izni için gerekli belgeler nelerdir?
Öğrenci izin formu, Yurtdışı eğitimin öğrencinin bağlı bulunduğu programdaki gelişimine veya programı tamamlamasına hangi açılardan katkı sağlayacağına dair yazılı bilgi, yurtdışında öğrenim göreceği kurumdan program süresinin de belirtilmiş olduğu kabul belgesi.
Lisansüstü öğrencilerinin askerlik tecilleri nasıl yapılır?
Öğrencinin yazılı başvurusu üzerine enstitü müdürlüğü, elektronik ortamda Askerlik Bölge Başkanlığına tecil başvurusu yapar. Enstitünün tecil işlemlerini yapabilmesi için başvuru sahibi daha önce başka bir kurumdan askerlik tecili yaptırmış ise onu iptal ettirmek zorundadır.
Lisansüstü öğrencilerinin tecil süresi ne kadardır?
Tezsiz yüksek lisans öğrencisi için 18 ay; tezli yüksek lisans öğrencisi için 36+4 ay; doktora öğrencisi içinse 6 yıldır.
Lisansüstü öğrencilerinin askerlik tecillerinde yaş sınırlaması var mıdır?
Yüksek lisans öğrencileri 32, doktora öğrencileri ise 35 yaşın üstünde ise tecil işlemleri yapılamaz.
Daha önce yüksek lisans yapmış bir öğrenci ikinci defa yüksek lisans yaparsa askerliği tecil edilir mi?
Bir lisansüstü programından mezun olan öğrenci eşdeğer programa kayıt olur ise askerlik tecili yapılamaz. Askerlik tecilinin yapılabilmesi için bir üst öğrenime kayıt olmalıdır.
Mezuniyet sonrası İlişik kesme işlemi nasıl yapılır?
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mezuniyeti kesinleşen öğrenciler enstitü web sayfasındaki standart formlar arasında bulunan Lisansüstü Eğitim İlişik Kesme Formundaki ilgili bölümler onaylatılarak enstitüye başvuru yapılır.
Mezuniyet haricinde ilişik kesme işlemi nasıl yapılır?
Islak imzalı dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya posta ile başvuran öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile ilişik kesme işlemi gerçekleştirilir. İlgili öğrencinin harç borcu olması durumunda Üniversitemiz Harçlar Birimine başvuru yapması gerekmektedir.
Hangi Durumlarda Kaydım Silinir?
1.Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 12. Maddesinin (4) bendi gereği;Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir. 2.Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 31. Maddesinin (1) bendi gereği;Tezli yüksek lisans programında (bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç) dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.Azami altı yarıyıl süre içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin program ile ilişiği kesilir. 3.Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 34. Maddesinin (5),(6),(7) bendleri gereği;Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavında başarısız bulunarak tezi reddedilen,Tezi hakkında düzeltme kararı verilen, sınav tarihinden itibaren en geç üç ay içinde düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunan, bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen,Belirlenen sınav tarihinde mazeretsiz olarak tez savunma sınavına girmeyen, öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir ve öğrencinin ilgili programdan ilişiği kesilir. 4.Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 36. Maddesinin (2),(3) bendleri gereği;Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin programı ile ilişiği kesilir. 5.Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 37. Maddesinin (3), (6) bendleri gereği;Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda, zaruri haller dışında aynı jüri tarafından tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. Bir öğrenci, en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Belirlenen sınav döneminde yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. 6.Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 39. Maddesinin (3), (5) bendleri gereği;Tez önerisi reddedilen doktora öğrencisine yeni bir danışman ile tez izleme komitesi atanabilir ve/veya yeni bir tez konusu belirlenebilir. Tez çalışmasına aynı danışman ve tez izleme komitesi ile devam eden öğrenci üç ay içinde; danışman/tez konusu/tez izleme komitesi değişen öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. Süresi içerisinde tez çalışması raporunu sunmayan doktora öğrencisinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin program ile ilişiği kesilir. 7.Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 41. Maddesinin (5),(6) ve (7) bendleri gereği;Tezi başarısız bulunarak reddedilen doktora öğrencisinin programı ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen doktora öğrencisi en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin programı ile ilişiği kesilir. Belirlenen sınav tarihinde mazeretsiz olarak tez savunma sınavına girmeyen doktora öğrencisinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. Sınavın yapıldığı tarihi takip eden beş işgünü içerisinde mazeretinin belgesini ilgili enstitüye sunmayan veya mazereti ilgili enstitü yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilmeyen öğrencinin programı ile ilişiği kesilir. 8.Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 48. Maddesinin (1) bendi gereği;Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim etmeyen yüksek lisans ve doktora öğrencisine başvurusu üzerine Enstitü yönetim kurulu kararıyla teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde program ile ilişiği kesilir. 9.Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 51. Maddesinin (1) bendi gereği; 8/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile diğer mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olanların, sağlık sorunları nedeniyle öğrenime devam edemeyeceği raporla belirlenenlerin, bu Yönetmelikle belirlenen hükümleri yerine getirmeyenlerin ve kendi isteği ile kaydını alanların enstitü ile ilişikleri kesilir.
Kimlik/ Diplomamı kaybettim yenisini nasıl çıkartabilirim?
Aşağıda yazılı belgeleri Enstitü öğrenci işleri bürosuna teslim ediniz.
Dilekçe
Herhangi bir gazeteye verilmiş kayıp ilan metni
Nüfus Cüzdan sureti
Öğrenci Belgesi
Kimlik/Diploma Ücret Dekontu (Ziraat Bankası şubelerine yatırılacak 40,00 TL ücret Dekontu)